Kriegerdenkmal in LeopoldstalLeopoldstal

Kriegerdenkmal am Friedhof, linke Bildsäule

sw-Papierabzug

A. Ruppert, 2000

 

Stadtarchiv Detmold Bildarchiv Nr. 3631